رونمایی از پوسته جدیدفرهنگ تیک

1399/4/10
طی مراسمی از پوسته جدید فرهنگ تیک به همراه قابلیتهای بروز آن رونمایی شد.
از این پس خریداران میتوانند سالنها را در یک نما مشاهده و اقدام به خرید کنند.